Buget

BUGET 1 Buget local detaliat [ deschide / salveaza ca ]

BUGET 2 Buget finantat partial din venituri proprii si subventii [ deschide / salveaza ca ]

BUGET 3 Venituri in afara bugetului local [ deschide / salveaza ca ]

Bilant contabil [ deschide / salveaza ca ]