Organigrama

organigrama

 

Birouri

Stare civila

Compartimentul Stare Civila se subordoneaza direct Secretarului comunei Floresti.

ATRIBUTII :

-inregistreaza actele si faptele de stare civila in registrul de nastere, casatorie si decese, inclusiv inscrierea filiatiei, divortului, schimbarii numelui si eliberarea certificatelor de nastere, de stare civila, la inregistrare si la cererea celor interesati, asigura oficierea casatoriilor intr-un cadru solemn;

-intocmeste buletine statistice de nastere, casatorie si decese si le comunica Directiei Judetene de Statistica. Deasemenea comunica orice modificare survenita in statutul civil al unei persoane;

-asigura reconstituirea registrelor de stare civila, pierdute sau distruse total sau partial;

-efectueaza mentiuni de retragere, sau renuntare la cetatenie romana si elibereaza certificate de nastere sau casatorie de pe actele de stare civila, care poarta aceste mentiuni; inainteaza organelor de politie si Centrului Militar buletine de identitate si respectiv livretele militare ale celor decedati;

-inainteaza organelor de politie date nominale cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor domiciliati pe teritoriul Romaniei;

-primeste cereri de schimbare a numelui si inainteaza organului de politie competent, dosarele resepctive;

-intocmeste lucrarile de reconstituire a actului de nastere, casatorie sau deces;

-face propuneri de a se introduce, din oficiu, actiuni la instanta judecatoreasca pentru rectificarea, completarea sau anularea unor inregistrari din registrul de stare civila;

-asigura si raspunde de securitatea certificatelor de stare civila, pastrarea si conservarea registrelor, cat si a celorlalte documente de stare civila. Inainteaza, dupa completare, registrul de stare civila exemplarul II la Consiliul Judetean Prahova;

-propune necesarul de registru, certificate de stare civila si formulare auxiliare;

-sesizeaza organele de politie, asupra eventualelor cazuri de disparitie a certificatelor de stare civila necompletate;

-atribuie coduri numerice personale la actele de nastere si le inainteaza la Directia Judeteana de Statistica;

-intocmeste darile de seama statistice si asigura transmiterea lor;

-intocmeste anexele;

-nu permite accesul si/sau stationarea in compartimentul de stare civila a oricarei persoane care nu-si justifica prezenta;

Asistenta Sociala

Compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara se subordoneaza direct Secretarului comunei Floresti.

ATRIBUTII:

-asigura solutionarea cererii de acordare a ajutorului social in termenul stabilit prin O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata prin Legea nr.233/2002 si Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea O.U.G.nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Indruma cetatenii cu privire la actele necesare si verifica documentatia depusa;

-urmareste periodic respectarea conditiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin O.U.G.nr.121/2002;

-asigura efectuarea anchetelor sociale si a referatelor sociale dispuse de Primarul comunei Floresti;

-primeste si verifica intrunirea conditiilor legale de catre cererile de ajutor de urgenta;

-intocmeste statul de plata pentru ajutorul social ;

-primeste,verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 427/2001;

-intocmeste, tine la zi si pastreaza in conditii de siguranta cartile de munca ale asistentilor personali;

-elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social;

-intocmeste dosare de pentru plata alocatiei de stat pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-7 ani;

-realizeaza obiectivele necesare in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, conform Legii nr. 217/2003, modificata si completata prin O.G.nr. 95/2003;

-primeste si solutioneaza cererile privind acordarea indemnizatiei de nastere;

-intocmeste dosare pentru plata alocatiei familiale complementara si alocatia de sustinere monoparentala, potrivit O.U.G nr. 105/2003;

-intocmeste dosare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale, conform prevederilor O.U.G.nr.81/2003;

-primeste, verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii persoanelor varstnice, in conditiile Legii nr. 17/2000;

-organizeaza si controleaza activitatea stabilita prin hotararile consiliului local privind locurile subventionate in cadrul programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, conform Legii nr.76/2002, modificat si completata prin O.U.G. nr. 124/2002 si H.G.nr. 377/2002;

Fond Funciar Cadastru Agricultura

Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Agricultura se subordoneaza direct Secretarului comunei Floresti.

ATRIBUTII:

-completeaza, tine la zi si centralizeaza datele din registrul agricol pentru comuna Floresti in termenele si modalitatea prevazute de O.G.nr.1/1992;

-asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar, ia masuri in conditiile legii pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completa si rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli privati si a terenurilor din admnistratrea Consiliului Local, raspunde, alaturi de factorii obligati, de intocmirea corecta, potrivit legii, a evidentei specifice din registrul agricol;

-intocmeste si elibereaza adeverinte de registru agricol, certificate de producator, bilete de proprietate asupra provenientei si sanatatii animalelor;

-furnizeaza date din evidentele agricole numai persoanelor indreptatite (titular, mostenitori legali, testamentari, abilitati prin hotarare judecatoreasca, producatori sau institutiile publice).

-aduce la cunostinta cetatenilor obligatiile cu privire la registrul agricol;

-culege prin sondaj de la gospodarii informatii cu privire la productia vegetala si animala;

-verifica prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol;

-controleaza si determina aplicarea legislatiei cu privire la cresterea, exploatarea si ameliorarea animalelor, folosirea rationala si eficienta a culturilor furajere si suprafetelor de pajisti naturale;

-sprijina personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale, precum si asigurarea unei stari corespunzatoare de salubritate a produselor agricole, animale si vegetale;

-intocmeste contactele de pasunat pentru crescatorii de animale;

-colaboreaza, conlucreaza si sprijina efectiv Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;

-tine evidenta actelor administrative eliberate in conformitate cu H.G. nr. 1766/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale, care desfasoara activitati economice in mod independent, raspunde de intocmirea si eliberarea acestora. Asigura pastrarea documentatiei necesare pentru eliberarea actelor de mai sus;

-elibereaza si tine evidenta proceselor verbale de punere in posesie si a titlurilor de proprietate;

-intocmeste dari de seama statistice;

-efectueaza lucrarile referitoare la recrutari, incorporari, concentrari si mobilizari;

-repartizeaza si pastreaza corespondenta rezolvata conform nomenclatorului artivistic. La sfarsitul fiecarui an corespondenta se preda la arhiva.

- ofera sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor si cresterea animalelor;

- tine evidenta cadastrului funciar al comunei Floresti;

- efectueaza delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si eliberarii titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18 /1991;

Secretariat

Compartimentul Secretariat, Relatii cu Publicul se subordoneaza direct Secretarului comunei Floresti.

ATRIBUTII:

- preia, inregistreaza si comunica de urgenta secretarului comunei Floresti, notele telefonice;

- asigura inregistrarea corecta a corespondentei in registrul de intrare– iesire

- distribuie corespondenta conform repartizarii dispuse de secretarul comunei Floresti

- expediaza corespondenta si tine evidenta gestionarii timbrelor ;

- asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ;

- asigura preluarea oricarui tip de solicitare de competenta autoritatii publice si asigurarea transmiterii acesteia spre solutionare compartimentelor de specialitate;

Audit

Se subordoneaza direct Primarului comunei Floresti.

ATRIBUTII:

Se aplica reglementarile prevazute de Legea nr. 119/1999, republicata, privind auditul intern si controlul financiar preventiv.

Financiar Contabil

Biroul Financiar Contabil se subordoneaza direct Primarului comunei Floresti.

ATRIBUTII:

-organizeaza si conduce evidenta contabila privind ventiurile si efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul local din mijloace autofinantate si din alte fonduri;

-tine evidenta cheltuielilor bugetare,evidenta materialelor,a obiectelorde de inventar si a mijloacelor fixe;

-pregateste elborarea proiectului de buget local si a listei de investitii;

-exercita controlul financiar preventiv;

-urmareste primire la timp a exrtaselor de cont,verificarea acestora cu documentele insotitoare, asigurand incadrarea corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si cheltuielilor pentru bugetul propriu;

-urmareste incadrarea cheltuielilor lunare in prevederile bugetare;

-intocmeste prognoze bugetare;

-intocmeste si transmite darile de seama contabile,centralizate privind executia bugetului propriu si alte situatii solicitate de institutii publice;

-tine evidenta patrimoniului public al comunei Floresti,a contractelor de inchiriere si a contractelor de concesiune(acestea din urma in colaborare cu compartimentul urbanism);

-efectueaza lucrari de inventariere, clasare si declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a materialelor conform dispozitiilor legale;

-intocmeste statele de plata a salariilor, a indemnizatiei privind concediul de odihna, a concediilor medicale si indemnizatiilor consilierilor;

-tine evidenta efectuarii concediilor;

-conduce evidenta operativa prin conturile curente de la Trezoreria Floresti;

-exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin caserie;

-pastreaza,elibereaza si conduce evidenta carnetelor, chitantierelor si a actelor de valoare, asigurand pastrarea tuturor documentelor privind incasarea, varsamintele si platile;

-intocmeste si transmite lunar la Trezoreria Floresti pana pe data de 25 ale lunii necesarul de numerar pentru luna urmatoare;

-intocmirea corecta si la termen a declaratiei pentru eliberarea salariilor si cecul pentru ridicarea numerarului;

-intocmeste si depune lunar pana pe 25 ale fiecarei luni cererea de credite pentru luna urmatoare si dispozitiile bugetare pentru Centrul de Recuperare si Reabilitare Calinesti si Scoala cu clasele I-VIII Floresti;

-elibereaza si tine evidenta ordinelor de deplasare;

-intocmeste foile de parcurs si F.A.Z.-urile;

-intocmeste comenzile,tine evidenta si distribuie tichetele de masa;

-intocmeste, completeaza si gestioneaza carnetele de munca si consulta secretarul comunei Floresti in legatura cu actele prezentate de personalul Primariei pentru inscrierea in carnetele de munca;

-asigura protectia muncii conform legii nr.90/1996 (cu exceptia personalului P.S.I.);

Impozite si Taxe

Biroul Impozite si Taxe se subordoneaza direct Primarului comunei Floresti.

ATRIBUTII:

-tine si urmareste evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor ce se realizeaza pe teritoriul comunei altele decat cele tinute de seful biroului;

-tine si completeaza registrul rol unic sau evidenta nominala in care se deschid pozitii de rol pentru fiecare persoana fizica sau juridica si in care se opereaza debitele restante, lista de suprasolviri, debitele curente, majorarile de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, precum si platile efectuate de contribuabili fie prin chitanta tip stat, eliberata de agentul incasator sau prin ordin de plata;

-intocmeste registrul pentru evidenta separata a insolvabilitatilor;

-intocmeste registrul partizi-venituri sau evidenta centralizata in care sunt inscrise veniturile pe surse conform clasificatiei bugetare;

-calculeaza matricola: impozit cladiri, impozit teren si taxe mijloace transport conform hotararii Consiliului Local Floresti atat la persoanefizice cat si juridice si emit borderourile de debite;

-inscrie mijloacele de transport in anul in curs atat la persoane fizice cat si juridice si le debiteaza, deasemenea radiaza mijloacele de transport din evidentele fiscale pe baza certificatului de radiere;

-intocmeste borderouri debite pentru amenzi si cheltuilei de judecata precum si taxe succesiuni si emite confirmari de debite;

-intocmeste situatia de inchidere de luna si trimestru pe surse de venit;

-verifica periodic borderourile desfasuratoare ale agentului fiscal (casier)si face confruntul cu chitantierul tip stat;

-intocmeste instiintarile de plata pentru persoane juridice precum si intocmirea actelor necesare aplicarii masurilor de executare silita (somatii, nota constatare);

-intocmeste actele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor si le supun aprobarii Primarului;

-intocmeste impreuna cu perceptorul documentatiile privind debitorii insolvabili;

-inregistrandu-se ulterior in evidentele contabile separate, verificandu-se periodic starea de insolvabilitate a contribuabililor in cauza;

-instiinteaza contribuabilii juridici cu privire la situatia lui fiscala;

-face confruntul registrului “Rol unic” cu “Extrasul de rol”;

-intocmeste certificate fiscale cu impozite si taxe achitate la zi la cererea contribuabilului;

-periodic sa se sustina confruntul (punctajul) contabil cu agentul economic din teritoriu, prilej cu care se va verifica exctitarea datelor din declaratiile de impunere depuse de acestea;

-intocmeste documentatia de rezolvare legala a obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de impunere, impozite si taxe locale, majorari de intarziere, penalitati de catre, persoane juridice ;

-intocmeste documentatii pentru inlesniri la plata;

-emite chitante in chitantierele oficiale;

-incasarea taxelor stabilite prin Hotararile Consiliului Local;

-intocmeste foile de varsamant pe fiecare cont in parte;

-efectueaza zilnic depunerile realizate din incasari la Trezoreria Floresti;

-efectueaza urmarirea silita a taxelor neachitate in termen;

-incaseaza de la Trezoreria Floresti numerarul necesar si efectueaza plata salariilor, precum si alte plati in numerar;

-efectueaza plata ajutorului social;

-efectueaza plata indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap;

-in zilele cand se fac platile societatea “Victoria” se deplaseaza si incaseaza taxele de piata;

-inscrierea zilnica in borderoul desfasurator a sumelor incasate pe surse;

-completarea si predarea zilnica a registrului de casa;

-incasarea zilnica si verificarea sumelor si chitantelor incasate de celalalt perceptor;

-ridica din Trezoreria Floresti extrasele de cont si celelalte adrese sosite prin posta Trezoreriei;

-calculeaza si incaseaza majorarile de intarziere in cadrul platilor facute dupa expirarea termenelor legale si a ratei inflatiei in cazul contractelor de inchiriere pentru terenurile din piata si a spatiilor;

-intocmeste fisele fiscale pentru fiecare salariat in parte conform O.G.73/1999 privind impozitul pe venit;

-procura rechizitele necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

-periodic se deplaseaza in teren pentru a instiinta si incasa inpozitele si taxele, de la contribuabili;

-tine evidenta condamnarilor dispuse de instanta judecatoreasca;

Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului se subordoneaza direct Primarului comunei Floresti.

ATRIBUTII:

-tine evidenta si urmareste stadiul de elaborare si avizare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

-urmareste respectarea regulamentului local de urbanism si a P.U.G.-ului;

-asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, culturale, de arhitectura si a zonelor protejate si initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora;

-verifica cererile prin care se solicita certificat de urbanism, asigura elaborarea si intocmirea acestuia;

-verifica solicitarile de autorizatie de construire, desfiintare (certificat de urbanism, documentatie tehnica, avize legale necesare). Asigura elaborarea intocmirea si eliberarea acestui act administrativ in conformitate cu O.M.L.PAT nr. 91/1991 si legii nr. 50/1991, republicata:

-asigura elaborarea avizului Primariei comunei Floresti pentru Consiliul judetean in vederea eliberarii certificatului de urbanism;

-tine evidenta constructiilor de pe raza comunei Floresti, atribuie numere acestora si elibereaza certificate de nomenclatura stradala;

-raspunde de rezolvarea, in termen, a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor;

-obligatoriu, periodic, face control pe raza comunei Floresti, din oficiu sau la cerere, privind disciplina in constructii, consemnand in Registrul de control deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor;

-constata si incheie procese-verbale de constatare a contraventiilor la legea nr. 50/1991, republicata, si aduce la cunostinta conducerii Primariei existenta constructiilor executate fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia.

-urmareste pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si urbanismului;

-urmareste realizarea masurilor cu privire la protectia mediului inconjurator si imbunatatirea aspectului orasului si participa la actiunile de prevenire a poluarii;

-intocmeste documentatia,respecta procedura,termenele si tine registrele prevazute de legea nr. 219/1998, privind registrul concesiunilor si H.G.nr. 216/1999;

-intocmeste si raspunde de documentatia privind inchirierile de terenuri din proprietatea publica a comunei;

-indruma, urmareste si verifica executia lucrarilor de investitii promovate de Primaria comunei Floresti din punct de vedere tehnic si economic;

-asigura dirigentia de santier,verifica stadiul lucrarilor,calitatea lor si devizele prezentate;

-participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Floresti;

-urmareste realizarea reparatiilor interioare si exterioare ale sediului Primariei;

-urmareste, periodic, evidentierea si conservarea bornelor si reperelor topografice din teritoriu si constata savarsirea contraventiilor de catre persoanele ce incalca legislatia in acest domeniu;

-tine evidenta la actiunile de constatare a pagubelor produse de calamitatile naturale, incendii, inundatii;

-duce la indeplinire hotararile Consiliului local si dispozitiile Primarului referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control; -elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul urbanismului;

-colaboreaza cu compartimentele din aparatul propriu al Consiliului local Floresti sau cu organele de control si indrumare pana la rezolvarea cazurilor;

-vizeaza spre neschimbare planurile de situatii;

-intocmeste situatiile statistice pentru Consiliul judetean Prahova D.G.U.A.T.L.P., ISCL PUAT Prahova;

Personal contractual

Acest compartiment este subordonat Viceprimarului comunei Floresti. Este format din personal contractual ( guard, soferi – pompieri si muncitori calificati ).

ATRIBUTII:

-asigura curatenia permanenta in localul Primariei comunei Floresti si in jurul acesteia; exercita serviciul public de pompieri in 3 schimburi. Autospeciala de investitie in caz de incedii din dotarea Primariei va fi intotdeauna gata de interventie. In caz de incendii soferii – pompieri se vor prezenta cu promptitudine la serviciu sa acorde sprijin serviciului public de pompieri civili;

Juridic si Administratie Publica

Compartimentul Juridic si Administratie Publica se subordoneaza direct Secretarului comunei Floresti.

ATRIBUTII:

-reprezinta interesele autoritatii publice in raporturile juridice ce se nasc din litigii referitoare la drepturile si obligatiile rezultate din raporturile juridice civile in procese de contencios administrativ in materie de expunere, comerciale, pentru acte ce privesc incuviintarea adoptiei, precum si acte de stare civila, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, a cererilor privitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale, a amenzilor prevazute de impozite si taxe locale, pentru notificari depuse in baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv, precum si alte probleme care privesc actele administratiei jurisdictionale;

-raspunde in termenul legal solicitarilor, cererilor sau petitiilor ce ii sunt repartizate de catre Primarul comunei Floresti;

-acorda asistenta juridica si legislativa personalului angajat al aparatului propriu al Consiliuluii local Floresti ;

- asigura incheierea contractelor civile a caror beneficiar este Primaria comunei Floresti;

- indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Clubul Sportiv Floresti

Clubul Sportiv Floresti ca orice alt club sau asociatie funcioneaza dupa un regulament propriu aprobat de conducerea tehnica, administrativa si administratia publica locala.

Activitatea sportivilor se desfasoara pe stadionul “VICTORIA”. Stadionul constituie prin efectul Legii 69/2000 patrimoniul clubului sportiv.

Deciziile privind programul de antrenament al sportivilor, transferul jucatorilor se vor lua de Consiliul Director cu avizul reprezentantului legal al clubului.

Conducerea tehnica si administrativa a clubului numeste persoanele care vor ocupa functiile complemantare in cadrul clubului: antrenor, medic, sora medicala, contabil, ingrijitor stadion.

Conducerea clubului ia masuri ca toti sportivii sa aib aincheiata Asigurarea obligatorie de accidente, masura care se pedepseste de ministerul Sportului cu amendarea clubului cu suma de 1000 lei / sportiv.

Conducerea clubului este obligata sa incheie cu fiecare sportiv legitimat uncontract intre club si sportivul legitimat pe o perioada de cel putin un an.

Reprezentantul legal al Clubului este obligat prin lege sa incheie contract cu Administratia Publica Locala care sustine financiar activitatea Clubului

Executia bugetara la sfarsit de an se raporteaza in anul urmator. Pentru incasarile din spectacole sportive Clubul este obligat sa plateasca un impozit de 30% din incasari la Trezoreria-Floresti in contul 50.09

Clubul poate avea si alte venituri financiare pentru care nu plateste impozit din: sponsorizari, reclame, dreptul de transmisie TV, vanzari de jucatori.

Clubul Sportiv este verificat anual de Curtea de Conturi, reprezentantul legal al Clubului fiin direct raspunzator de situatia financiara.

Conducerea Clubului stabileste prin Consiliul Director cuantumul primelor de joc si indemnizatiile pentru functiile complementare functie de grupa de incadrare stabilita prin Legea 69/2000 si H.G. 884/2001.

La incheierea competitiilor Clubul Sportiv este obligat sa inainteze un raport complet cu privire la desfasurarea acesteia Ministerului Tineretului si Sportului

Ministerul Tineretului si Sportului poate revoca functionarea Clubului Sportiv din urmatoarele motive: activitatea Clubului a devenit ilicita, structura sportiva urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituita, deciziile adunarii generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor actelor constitutive legii.

Pentru afilierea Clubului Sportiv persoane juridice de drept public vor fi necesare urmatoarele inscrisuri: actul de infiintare si organizare, regulamentul de organizare si functionare, dovada sediului, dovada patrimoniului.

Sanctiunile sunt cele prevazute in Legea 69/2000 TITLUL XIV atat pentru persoane fizice cat si pentru cele juridice.

Serviciul Public de Gospodarie Locala

REGULAMENT de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al SPGL Floresti: REGULAMENT APA SI CANALIZARE SPGL

Politia Comunitara Floresti

Politia Comunitara Floresti a fost infiintata si functioneaza in baza Legii 371 / 2004, H.G. nr. 2295 / 2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si fnctionare a Politiei Comunitare, a expunerii de motive nr. 2570/03.03.2005 intocmita de Primarul Comunei Floresti si avizul de legalitate nr. 2571/03.03.2005 al Secretarului Consiliului Local Floresti.

Politia Comunitara Floresti ( care a fost infiintata pe langa Consiliul Judetean Prahova ) este o institutie publica d einteres local, fara personalitate juridica, este prestatoare de servicii si functioneaza pe principiul autofinantarii.

Seful Politiei Comunitare Floresti si adjunctul acestuia sunt numiti prin decizia Primarului, aprobata de Consiliul Judetean Prahova si sunt membrii ai Autoritatii Teritoriale de ordine Publica, ce functioneaza pe langa Consiliul Local.

Agentii comunitari sunt persoane destinate sa asigure paza unitatilor cu care s-au incheiat contracte, participa efectiv la asigurarea climatului de ordine si liniste publica, a sigurantei persoanelor, a vieti, integritatii si sanatatii corporale a acestora, a bunurilor proprietate privata sau de domeniu public, la inspectarea regulilor d ecomert stradal si curatenia in localitate, precum si la aplicarea actelor emise de Consiliul Local.